ODJEL ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI I REHABILITACIJU

 ODJEL SE DIJELI NA:

  • ODSJEK ZA DJECU PREDŠKOLSKE DOBI

Odsjek za djecu predškolske dobi pruža sljedeće usluge:

- odgojno obrazovni program za djecu predškolske dobi

- fizikalna terapija prema Bobath konceptu

- logopedski tretman

- edukacijsko rehabilitacijski tretman

- terapija senzorne integracije

- usluge psihologa (rad s djecom i roditeljima)

- praćenje od strane liječnika specijalista pedijatrije i fizijatrije  

  • ODSJEK ZA MEDICINSKU I PSIHOSOCIJALNU REHABILITACIJU

Odsjek za medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju pruža sljedeće usluge:

- dijagnostička opservacija

- rana intervencija

- neurorazvojna terapija

- edukacijsko rehabilitacijski tretman

- logopedski tretman

- psihološko praćenje i savjetovanje (rad s roditeljima i djecom)

- praćenje od strane liječnika specijalista pedijatrije i fizijatrije